background

HIER KOMT EEN BOS
met jullie hulp

PLANT EEN BOOM

Door jullie kunnen we al

1404 bomen planten!

Waarvoor staat
Charitree?

ChariTree wil met één aanpak drie totaal verschillende maatschappelijke doelen bereiken.

1.

Lokale natuur
herstellen

Door sponsoring te zoeken voor de aanplant van bomen, trachten we de broodnodige bebossing van onze lokale leefomgeving een duwtje in de rug te geven.

2.

Lokale goede doelen
steunen

Het grootste deel van 
de opbrengsten van onze acties en verkopen gaan naar lokale goede doelen.

3.

Lokale jeugd
Betrekken

Door lokale jeugdverenigingen te betrekken bij de verkoop en aanplanting schenken we extra aandacht aan dit thema.

Hoe gaan we dit 
bereiken?

ChariTree zoekt bebossingsprojecten in de regio van Hoogstraten, waarbij jullie bijdragen een echt verschil maken. 
Naast ons eerste project dat hieronder in detail wordt toegelicht, zijn we reeds in gesprek voor een tweede project dat aangeplant wordt in December 2021. Jullie steun draagt altijd rechtstreeks bij aan lokale herbebossing en steun van lokale goede doelen.

Voor ons eerste project, samen met de stad Hoogstraten, vzw Regionaal Landschap de Voorkempen, BOS+ en bosgroep Kempen Noord zet ChariTree zich in voor de beplanting van een perceel van 1,6 hectare in eigendom van de stad Hoogstraten. Het perceel ligt in de perimeter van het ecoduct over de E19 en zal op termijn een stapsteen vormen voor dieren die gebruik maken van het ecoduct. Met onze gezamelijke inzet willen we het perceel terugbrengen in zijn oorspronkelijke glorie.

Herstel van
het gebied

Vooraleer met de bosaanplant te beginnen wordt een voormalige laagte in het perceel hersteld. Op die manier wordt aan klimaat/ waterbuffering gedaan op lokaal niveau. Daarnaast ontstaat een gevarieerd bos met nattere en drogere stukken.

Aan de grenzen met landbouwpercelen en de waterloop in het noorden worden bosranden gecreëerd met een zachte overgang (van zoom naar mantel naar bos). Zo wordt het bos interessanter voor meer soorten. 

Image

Aanplanting van diverse
inheemse soorten

Van de in totaal 3.880 stuks bomen en struiken die nodig zijn voor dit project, zullen er door ChariTree 1.250 stuks aangeplant worden. We maken daarbij gebruik van diverse soorten inheems autochtoon plantgoed die het label www.plantvanhier.be dragen  (zwarte els, zomereik, gewone vogelkers, ratelpopulier, vlier, hondsroos, hazelaar, boswig, lijsterbes, winterlinde, spork en gelderse roos). 
De voorbereidende werken worden uitgevoerd door de sociale economie (Natuurwerk).

Bij aanvang zal een raster om het perceel gezet worden om vraat van o.a. reeën, hazen en konijnen te voorkomen. Na 7 jaar bij een goede bosontwikkeling kan dit verwijderd worden.

Indien dit project goedgekeurd wordt, zal de aanplant begin februari plaatsvinden. BOS+ en bosgroep Kempen Noord zullen een ondersteunende rol hierin vervullen. Indien het project in Hoogstraten onverhoopt niet kan worden uitgevoerd, zal ChariTree de ontvangen bijdragen aanwenden voor ons volgende bebossings project in 2021.

Image

De Opbrengsten

20%

Voor aanplant 
van 1.250 bomen

Dit is het deel dat niet gedekt wordt door subsidies of andere overheids steun. Dit maakt dat we hier een echt verschil kunnen maken.

De planten dragen het label 'Plant van hier', meer info zie www.plantvanhier.be.

Indien we de kaap van 1.250 bomen oversteigen, zetten we de verkoop gewoon verder om het aankomende project voor Q4.2021 alvast goed op weg te brengen.  

60%

Voor lokale 
goede doelen

ChariTree steunt met de opbrengsten ook lokale goede doelen. De Ronde Tafel Hoogstraten, initiatiefnemer van ChariTree steunt reeds meerdere jaren onderstaande projecten. 

De opbrengsten zullen in eerste instantie ook naar deze organisaties gaan.​

20%

Voor lokale jeugdbewegingen

Voor de daadwerkelijke herbebossing betrekken we lokale scholen, jeugdbewegingen en lokale projectgroepen die vrijwillig de bomen komen planten (rekening houdend met COVID19).​

Daarnaast willen we hen met een deel van de opbrengsten ook een steuntje in de rug geven om zo de toegang tot naschoolse activiteiten te vergemakkelijken en de kwaliteit hiervan te bevorderen.

Onze Partners

Zonder de steun van onze partners kunnen we dit project niet realiseren, waarvoor dank!

img
img
img
img
img
img
img